EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
Móra d'Ebre
Vic 1
Roda de Ter
Sta. Eulàlia Riuprimer
Badalona
Taradell
Vic 2
Barcelona
La Bisbal d'Empordà 1
Balenyà
Palamós 1
La Bisbal d'Empordà 2
Montequiu 1
Montesquiu 2
St.Hipòlit Voltregà
Palamós 2
St. Quirze de Besora
Gurb
Barcelona 2
La Bisbal d'Empordà 3
Sant Julià Vilatorta
Centelles
St. Hipòlit Voltregà 2
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

Superfície construïda: 1.775,94 m2
Data projecte: 1979
Localitat: Taradell (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: El projecte, degut a la complexitat inicial de programa, pretén ser molt clar des de la seva concepció. L’edifici respon a les següents intencions:
a- Facilitar, des del disseny, la lectura immediata del motiu generador i finalitat principal del projecte: oficines per a la Caixa d’Estalvis de Pensions de Barcelona, “La Caixa”.
b- Resoldre les necessitats del programa de manera que s’emfatitzés l’entrada a les oficines mitjançant un doble artifici de volums i simetries alhora que un joc de dobles espais exteriors generats des de la planta primera (local social) que la  singularitzessin de la resta de construccions del seu entorn. El citat joc de dobles espais permetia, a més, exterioritzar les diferències de programa entre les plantes baixa i primera per una part i segona i tercera per l’altra.
c- Destacar el doble caràcter singular del xamfrà, per l’ús ja comentat de l’edifici i per la seva ubicació a la confluència dels dos carrers més importants de la població. Unes columnes a doble alçada en ressalten les arestes i ajuden a la transició del xamfrà vers les façanes a les dues vies citades.
d- Humanitzar el caràcter “monumental” de l’edifici, donant-li calidesa i una escala humana. A tal efecte s’introdueixen els voladissos de la part social sobre el “podium” de l’entrada principal en planta baixa i s’estudia la introducció d’elements domèstics i urbans, com poden ser les jardineres o la vegetació.

_ESP

Superficie construida: 1.775,94 m2
Fecha proyecto: 1979
Localidad: Taradell (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto:
El proyecto, debido a la complejidad inicial de programa, pretende ser muy claro desde su concepción. El edificio responde a las siguientes intenciones:
a-Facilitar, desde el diseño, la lectura inmediata del motivo generador y finalidad principal del proyecto: oficinas para la Caja de Ahorros de Pensiones de Barcelona, "La Caixa".
b-Resolver las necesidades del programa de manera que se enfatice la entrada a las oficinas mediante un doble artificio de volúmenes y simetrías a la vez que un juego de dobles espacios exteriores generados desde la planta primera (local social) que la singularizaran del resto de construcciones de su entorno. El citado juego de dobles espacios permitía, además, exteriorizar las diferencias de programa entre las plantas baja y primera por una parte y segunda y tercera para la otra.
c-Destacar el doble carácter singular del chaflán, por el uso ya comentado del edificio y por su ubicación en la confluencia de dos calles más importantes de la población. Unas columnas a doble altura resaltan las aristas y ayudan a la transición del chaflán hacia las fachadas a las dos vías citadas.
d-Humanizar el carácter "monumental" del edificio, dándole calidez y una escala humana. A tal efecto se introducen los voladizos de la parte social sobre el "podium" de la entrada principal en planta baja y se estudia la introducción de elementos domésticos y urbanos, como pueden ser las jardineras o la vegetación.

Top