EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 Agost 2020/ Agosto 2020:


Es presenta una nova promoció de 2 habitatges entre mitgeres, molt singulars i d'alta eficiència energètica, a Hostalets de Balenyà (Barcelona).

Se presenta una nueva promoción de 2 viviendas entre medianeras, muy singulares y de alta eficiencia energética, en Hostalets de Balenyà (Barcelona).

Juliol 2020 / Julio 2020:


Es presenta l'avant-projecte per una nova promoció de cases al Nadal, Vic (Barcelona).

Se presenta el ante-proyecto para una nueva promoción de casas en el Nadal, Vic (Barcelona).

Juliol 2020/Julio 2020:


Comencen els treballs d'un nou projecte de rehabilitació.

Empiezan los trabajos de un nuevo proyecto de rehabilitación.

Abril 2020/Abril 2020:


Imatges de l'estat definitiu de les actuacions portades a terme en un centre mèdic de Vic (Barcelona).

Imágenes del estado definitivo de las actuaciones llevadas a cabo en un centro médico de Vic (Barcelona).

Març 2019 / Marzo 2019:


Imatge de les pistes de pàdel i dels nous accessos que hem acabat recentment a Torelló (Barcelona).

Imatge de les pistes de pàdel i dels nous accessos que hem acabat recentment a Torelló (Barcelona).

Febrer 2019 / Febrero 2019


Imatge del projecte de dos habitatges aparellats que es presenta a Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona). Cliquin en la imatge per conèixer-ne més detalls i veure'n més imatges!

Imagen del proyecto de dos viviendas pareadas en Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona). Cliquen en la imagen para conocer más detalles del proyecto y ver más imágenes!


Gener 2020 / Enero 2020


Imatge de la col.locació de l'obra vista blanca i negra de l'obra que estem portant a terme a Platja d'Aro (Girona).

Imagen de la colocación de la obra vista blanca y negra de la obra que estamos llevando a cabo en Platja d'Aro (Girona).


Setembre 2019/Septiembre 2019


Alentorn i Alentorn Arquitectes ja és a instagram!

Alentorn i Alentorn Arquitectes ya está en instagram!

@alentornarquitectes

Juliol 2019/Julio 2019
Imatges de l'estructura de fusta d'un habitatge passive house (d'alta eficiència energètica) actualment en construcció.

Imágenes de la estructura de madera de una vivienda passive house (de alta eficiencia energética) actualmente en construcción.

Juny 2019/Junio 2019


Imatges de la Farmàcia Rosado després de la finalització de les obres de millora de la seva accessibilitat, introducció de serveis d'ortopèdia "a mida" i modernització de la seva imatge corporativa.

Imágenes de la Farmacia Rosado de Navarcles (Barcelona) después de la finalización de las obras de mejora de su accesibilidad, introducción de servicios de ortopedia "a medida" y modernización de su imagen corporativa.

*Maig 2019/Mayo 2019


24 de Maig: Jaume Alentorn Puigcerver és el professor invitat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València en la sessió de correcció de les estructures dels projectes del TFG del Màster en Arquitectura de la UPV.

24 de Mayo: Jaume Alentorn Puigcerver es el profesor invitado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valencia en la sesión de corrección de las estructuras de los proyectos del TFG del Máster en Arquitectura de la UPV.

*Maig 2018/Mayo 2018


Facin click sobre la imatge per veure les imatges de l'obra recentment finalitzada a Vic de 7 habitatges unifamiliars en filera.

Hagan click sobre la imagen para ver la imágenes de la obra recientmente finalizada en Vic de 7 viviendas unifamiliares en hilera.

*Febrer 2019/Febrero 2019


Facin click sobre la fotografia per veure les imatges d'un habitatge unifamiliar aïllat recentment finalitzat.
Hagan click sobre la fotografia para ver las imágenes de una vivienda unifamiliar aislada recientmente finalizada.

*Octubre 2018/Octubre 2018


S'entrega el projecte per desenvolupar un conjunt d'habitatges unifamiliars en filera a La Garriga (Barcelona).

Se entrega el proyecto para desarrollar un conjunto de viviendas unifamiliares en hilera en La Garriga (Barcelona).

Setembre 2018/Septiembre 2018Acaben les obres d'un dels dos habitatges aparellats que s'estan portant a terme a la Urbanització Sant Llàtzer de Vic.

Acaban las obras de una de las dos viviendas apareadas que se estan llevando a cabo en la urbanización Sant Llàtzer de Vic.

*Juliol 2018 /Julio 2018


Durant la primera setmana de Juliol Jaume Alentorn Puigcerver ha participat en el workshop titulat “De porta a porta”, un curs desenvolupat conjuntament entre la ETSA-UPV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València) i l’ETSAB-UPC (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya). La temàtica d’aquest taller intensiu de projectes han estat els espais comuns en l’habitatge col·lectiu. L’objecte de treball han estat els espais comuns d’un edifici existent pertanyent al Parc Públic d’habitatge de la Generalitat Valenciana situat al municipi d’Alfafar, al Sud de l’àrea metropolitana de la ciutat de València.


Durante la primera semana de Julio Jaume Alentorn Puigcerver ha participado en el workshop titulado “De Puerta a Puerta”, un curso desarrollado conjuntamente entre la ETSA-UPV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia) y l ETSAB-UPC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalunya). La temática de este taller intensivo de proyectos han sido los espacios comunes en las viviendas colectivas. El objeto de trabajo han sido los espacios comunes de un edificio existente pertaneciente al Parque Público de viviendas de la Generalitat Valenciana situado en el municipio de Alfafarm al Sur del área metropolitana de Valencia.

*Juny 2018 / Junio 2018


Es presenta un nou projecte a Platja d'Aro (Girona).
Se presenta un nuevo proyecto en Platja d'Aro (Girona).

* Maig 2018 / Mayo 2018


Es finalitzen les obres de la promoció de 8 habitatges a Manlleu.
Destaca la façana de l'edifici a base d'alumini. Es combina l'alumini de color gris en l'element volat sobre un fons de lama d'alumini amb textura de fusta.
Enllaç a video comercial de l'edifici.

Se finalizan las obras de la promoción de 8 viviendas en Manlleu.Destaca la fachada del edificio a base de aluminio. Se combina el aluminio de color gris en ele elemento volado sobre un fondo de lama de aluminio con textura de madera.
Enlace a video comercial del edificio.

* Desembre 2017 / Diciembre 2017


Nou avantprojecte de dos habitatges en filera a Santa Eulàlia de Riuprimer.

Nuevo anteproyecto de dos viviendas en hilera en Santa Eulàlia de Riuprimer.

* Abril 2017 / Abril 2017


Comencen els treballs per a la construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera a la ciutat de Vic.

Empiezan los trabajos para la construcción de 3 viviendas en hilera en la ciudad de Vic.

*Maig 2016 / Mayo 2016


Es presenta l'avantprojecte per la construcció de 6 habitatges unifamiliars en filera a la ciutat de Vic.

Se presenta el anteproyecto para la construcción de 6 viviendas unifamiliares en hilera en la ciudad de Vic.

* Març 2016 / Marzo 2016


El passat 4 de Març del 2016 Jaume Alentorn i Puigcerver va llegir a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC) la seva tesi doctoral titulada "Estudi de la precisió del mètode dels components per la predicció del comportament rotacional de una base de pilar. Proposta de millora per al cas d'estudi".
La tesi doctoral va obtenir la qualificació d'Excel.lent Cum Laude per part dels membres del tribunal (procedents de diverses universitats espanyoles).

El pasado 4 de Marzo de 2016 Jaume Alentorn Puigcerver leyó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC) su tesis doctoral titulada "Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuesta de mejora para el caso de estudio".
La tesis doctoral obtuvo la calificación de Excelente Cum Laude por parte de los miembros del tribunal (provinentes de distintas universidades españolas).

* Febrer 2016 / Febrero 2016

Comencem obres a la ciutat de Vic.

Empezamos obras en la ciudad de Vic.


*Desembre 2015 / Diciembre 2015

Nous projectes al web!

Nuevos proyectos en la web!*Setembre 2015 / Septiembre 2015


Jaume Alentorn i Puigcerver passa a ser coordinador de l'assignatura "Análisi Estructural I" del "Màster en Enginyeria Estructural en l'Arquitectura" desenvolupat per la School of Professional&Executive Development de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya i portat a terme al Tech Talent Centre de Barcelona.


Jaume Alentorn Puigcerver pasa a ser coordinador de la asignatura "Análisis Estructural I" del "Máster en Ingeniería Estructural en la Arquitectura" desarrollado por la School of Professional&Executive Development de la Fundación de la Universidad Politécnica de Catalunya y llevado a cabo en el Tech Talent Centre de Barcelona.

*Març 2015 / Marzo 2015


Imatge de l'estat de les obres, apunt de finalitzar, de l'ampliació d'un habitatge a Cerdanyola del Vallès. La proposta augmenta el programa funcional d'un habitatge existent a través d'un volum nou ubicat a la part posterior de la parcel.la i comunicat amb la construcció existent. El nou volum ampliat busca tenir el seu propi llenguatge i defuig qualsevol mimetisme amb la construcció original a través d'un subtil però precís treball en la col.locació de l'obra vista i la definició retranquejada de les seves arestes.

Imagen del estado de las obras, cercanas a su finalización, de la ampliación de una vivienda en Cerdanyola del Vallès. La propuesta aumenta el programa funcional de la vivienda a través de un volumen nuevo ubicado en la parte posterior de la parcela y comunicado con la construcción existente. El nuevo volumen busca tener su propio lenguaje y rehúye cualquier mimetismo con la construcción original a través de un sutil pero preciso trabajo en la colocación de la obra vista y la definición retranqueada de sus aristas.

*Gener 2015 / Enero 2015
Nova proposta per un habitatge amb alta qualificació energètica en una parcel.la amb un fort desnivell. Es planteja una arquitectura integrada al paisatge, aprofitant les condicions de l'entorn i amb una alta sensibilitat en aquells aspectes del disseny que possibiliten un estalvi energètic.

Nueva propuesta para una vivienda con alta calificación energética en una parcela con fuerte pendiente. Se plantea una arquitectura integrada en el paisaje, aprovechando las condiciones del entorno y con una alta sensibilidad en aquellos aspectos del diseño que posibilitan un ahorro energético.

*Maig 2014 / Mayo 2014


Acaben les obres d'una masia a Taradell (Barcelona).

Finalizan las obras de una masía en Taradell (Barcelona).

*Abril 2014 / Abril 2014Jaume Alentorn i Puigcever participa com a professor al Màster en Enginyeria Estructural a l'Arquitectura que organitza la Fundació UPC i que es desenvolupa al Tech Talent Center de Barcelona.
Assignatura: Mètodes numèrics.
Sessió "Anàlisi matricial d'estructures bidimensionals de barres".

Jaume Alentorn Puigcever participa como profesor en el Máster en Ingeniería Estructural en la Arquitectura que organiza la Fundación UPC y que se desarrolla en el Tech Talent Center de Barcelona.
Asignatura: Métodos numéricos.
Sesión "Análisis matricial de estructuras bidimensionales de barras".

*Gener 2014 / Enero 2014Alguns dels nous avantprojectes en que s'està treballant aquest principi d'any.

Algunos de los nuevos anteproyectos en los que se está trabajando este inicio de año nuevo.

*Octubre 2013 / Octubre 2013:Es finalitza una obra d'habitatge unifamiliar aïllat a Cantonigròs - L'Esquirol - Santa Maria de Corcó.

Se finaliza una obra de vivienda unifamiliar aislada en Cantonigròs - L'Esquirol - Santa Maria de Corcó.

* Juliol 2013 / Julio 2013Jaume Alentorn i Puigcerver participa com a ponent al congrés internacional d'arquitectura i estructures ICSA 2013 - International Congress Structures and Architecture 2013. Guimaraes, Portugal.

Jaume Alentorn Puigcerver participa como ponente en el congreso internacional de arquitectura y estructuras ICSA 2013- International Congress Structures and Architecture 2013. Guimaraes, Portugal. 

* Juny 2013 / Junio 2013


Jaume Alentorn Ferrer i Jaume Alentorn Puigcerver són acreditats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a especialistes en certificació energètica d'edificis.

Jaume Alentorn Ferrer y Jaume Alentorn Puigcerver son acreditados por el Colegio de Arquitectos de Catalunya como especialistas en certificación energética de edificios

*Maig 2013 / Mayo 2013Es publica a la revista indexada Informes de la Construcción l'article "Elogio de una nueva sección a propósito de la optimización del tubo", firmat per Jaume Alentorn Puigcerver conjuntament amb els arquitectes i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Albareda Valls i Jordi Maristany Carreras.

Se publica en la revista indexada Informes de la Construcción el artículo "Elogio de una nueva sección a propósito de la optimización del tubo", firmado por Jaume Alentorn Puigcerver conjuntamente con los arquitectos e investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Albareda Valls i Jordi Maristany Carreras.

*Abril 2013 / Abril 2013


_CAT

aa entra també en el disseny de mobiliari.

_ESP

aa entra también en el diseño de mobiliario.

*Març 2013 / Marzo 2013


_CAT

Es comencen les obres de rehabilitació en una masia original del segle XVIII.

_ESP

Se empiezan las obras de rehabilitación en una masía original del siglo XVIII.

*Gener 2013 / Enero 2013

_CAT

La tasca investigadora de Jaume Alentorn i Puigcerver entra a formar part del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA), grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

_ESP

La labor investigadora de Jaume Alentorn Puigcerver estra a formar parte del Laboratorio de Innovación y Tecnología de la Arquitectura (LITA), grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Catalunya.

*Octubre 2012 / Octubre 2012_CAT

Alentorn i Alentorn Arquitectes SLP participa, amb la proposta de la casa REEI, en l'exposició de construccions sostenibles de la Fira Ecoviure 2012 celebrada al recinte firal de Manresa.

_ESP

Alentorn i Alentorn Arquitectos SLP participa, con la propuesta de la casa REEI, en la exposición de construcciones sostenibles de la Feira Ecoviure 2012 celebrada en el recinto ferial de Manresa.

*Setembre 2012 / Septiembre 2012


_CAT

Comença el curs acadèmic a l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Enguany, Jaume Alentorn i Ferrer forma part de l'equip docent de les assignatures troncals d'Estructures II i Estructures III de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Per altra banda, Jaume Alentorn i Puigcerver forma part de l'equip docent de l'assignatura troncal de Projectes Arquitectònics V (TAP V) de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

_ESP

Empieza el curso académico en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).

Este año, Jaume Alentorn Ferrer forma parte del equipo docente de las asignaturas troncales de Estructuras II y Estructuras III de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Por otra parte, Jaume Alentorn Puigcerver forma parte del equipo docente de la asignatura troncal de Proyectos Arquitectónicos V (TAP V) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV).

*Maig 2012 / Mayo 2012


_CAT

S'acaba una obra de rehabilitació i ampliació a Olost (Barcelona).

_ESP

Se termina una obra de rehabilitación y ampliación en Olost (Barcelona).

*Març 2012 / Marzo 2012

Presentació habitatge modular / Presentación vivienda modular:
Catàleg_Català.pdf
          Catàleg i característiques tècniques _ Català


Catálogo_Español.pdf
      Catálogo y características técnicas _ Español

_CAT

Els moments actuals requereixen innovació, imaginació i adaptabilitat de les solucions proposades als nous temps i a les realitats existents.

Alguns encàrrecs en els que des del despatx hem tingut l’oportunitat de treballar en la construcció modular en sec ens han fet despertar una forta inquietud en aquest camp. Després d’estudis en aquesta direcció hem acabat desenvolupant una proposta que creiem que és interessant presentar-la.

Mitjançant el sistema que proposem podem aconseguir dissenyar habitatges:

    -Adaptables a les necessitats del client (ampliable en funció de les necessitats de cada moment o de les possibilitats econòmiques de què es disposi).

    -Transportables (l’habitatge deixa de ser quelcom establert per sempre en un determinat emplaçament. En cas de mudança, la construcció pot traslladar-se on vagi l’inquilí).

    -Reciclable (el mòdul habitatge pot reconvertir-se en una altra funció o vendre’s de segona mà aprofitant la seva qualitat de ser transportable).

    -Respectuós amb el medi ambient (classificació energètica A).

    -Econòmics (possibilitat de construir un habitatge unifamiliar aïllat a preus increïblement baixos).

    -Rapidesa en la construcció (es redueix al mínim imprescindible el treball en obra, aspecte que, a més de millorar les condicions de treball dels operaris, redueix de manera molt important els temps d’execució).

    -Innovadors (Canvi en la manera d’entendre el sector, més propera a la fabricació d’un cotxe, per exemple, que no pas a la idea que tradicionalment es té de construir un habitatge).

    -Personalitzables (pot incorporar diferents “packs” opcionals per adaptar els habitatges a les necessitats estrictes de cadascú).

Un aspecte positiu afegit a tots els que s’acaben de comentar és que, com que aquesta proposta es formula des d’un despatx d’arquitectura, el disseny no és un aspecte tancat sinó que, dins el llenguatge i les especificitats del sistema, es pot adaptar i treballar per tal d’adequar-lo a les necessitats funcionals, econòmiques i estètiques de cada client particular. L’objectiu és que el disseny respongui a la “seva casa” i no pas a un producte seriat sorgit de la indústria.

Aquesta nova manera de construir, ens permet treballar en un gran ventall d’opcions i d’usos que, pròximament, també es comentaran en aquest web: càmpings, bungalows, restaurants, hotels, benzineres, punts d’informació, construccions en zones d’interès natural, construccions efímeres, etc...

Adjuntem pdf’s en català i castellà de la presentació del producte per a ús habitatge on, a més, també trobaran les seves principals característiques tècniques.

Restem a la seva disposició per si necessiten més informació, així com per rebre les opinions, suggeriments i crítiques que creguin oportunes.

_ESP

Los momentos actuales requieren innovación, imaginación y adaptabilidad de las soluciones propuestas a los nuevos tiempos y a las realidades existentes.

Algunos encargos en los que desde el despacho hemos tenido la oportunidad de trabajar en la construcción modular en seco nos han hecho despertar una fuerte inquietud en este campo. Después de estudios en esta dirección hemos acabado desarrollando una propuesta que creemos que es interesante presentarla.

Mediante el sistema que proponemos podemos conseguir diseñar viviendas:

    -Adaptables a las necesidades del cliente (ampliable en función de las necesidades de cada momento o de las posibilidades económicas de que se disponga).

    -Transportables (la vivienda deja de ser algo establecido para siempre en un emplazamiento determinado. En caso de mudanza, la construcción puede trasladarse donde vaya el inquilino).

    -Reciclables (el módulo de vivienda puede reconvertirse en otra función o venderse de segunda mano aprovechando su cualidad de ser transportable).

    -Respetuosas con el medio ambiente (calificación energética A).

    -Económicas  (posibilidad de construir viviendas unifamiliares aisladas a precios increíblemente bajos).

    -Rapidez de ejecución (se reduce al mínimo imprescindible el trabajo en obra, aspecto que, además de mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, reduce de manera muy importante los tiempos de ejecución).

    -Innovadoras (cambio en la manera de entender el sector, más próxima a la fabricación de un coche, por ejemplo, que no a la idea que tradicionalmente se tiene de construir una vivienda).

    -Personalizables (puede incorporar diversos “packs” opcionales para adaptar la vivienda a las necesidades específicas de cada cliente).

Un aspecto positivo añadido a todos los que se acaban de comentar es que, como la propuesta se formula desde un despacho de arquitectura, el diseño no es un aspecto cerrado sino que, siguiendo el lenguaje y las especificidades del sistema, se puede adaptar y trabajar para adecuarlo a las necesidades funcionales, económicas y estéticas de cada cliente particular. El objetivo es que el diseño responda a “su casa” y no a un producto seriado salido de la industria.

Esta nueva manera de construir nos permite trabajar en un gran abanico de opciones y usos que, próximamente, también se comentaran en esta página web: campings, bungalows, restaurantes, hoteles, gasolineras, puntos de información, construcciones en zonas de interés natural, construcciones efímeras, etc...

Adjuntamos pdf’s en catalán y castellano de la presentación del producto para uso vivienda donde, además, también encontraran sus principales características técnicas.

Quedamos a su disposición en caso de que necesiten más información, así como para recibir las opiniones, sugerencias y críticas que crean oportunas.

 

* Novembre-Desembre 2011 / Noviembre-Diciembre 2011:

1- Treballant per acabar els projectes que cal entregar abans de final d'any.

1- Trabajando para terminar los proyectos que deben entregarse antes de fin de año. 

* Maig-Juny 2011 / Mayo-Junio 2011:

1- Jaume Alentorn i Puigcerver ha estat convidat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) a impartir el curs "Disseny i comprovació d'estructures d'acer laminat d'acord als dictats del DB SE-A".
El curs, de 12 hores lectives, es desenvolupa a la seu barcelonina de l'associació durant els mesos de Maig i Juny del 2011.

1- Jaume Alentorn Puigcerver ha sido invitado por la Asociación      Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) para impartir el curso "Diseño y comprobación de estructuras de acero laminado según los dictados del DB SE-A".
El curso, de 12 horas lectivas, se desarrolla en la sede barcelonina de la asociación durante los meses de Mayo y Junio de 2011.


* Març 2011 / Marzo 2011:

1- S'adjunta l'entrevista-reportatge sobre aa que ha publicat el diari "Osona Comarca":

1- Se adjunta la entrevista-reportaje sobre aa que ha publicado el periódico "Osona Comarca".


entrevista-reportatge aa.pdf


2- S'adjunta el reportatge sobre aa que ha publicat el diari "Mercat":

2- Se adjunta el reportaje sobre aa que ha publicado el periódico "Mercat":


reportatge aa.pdf


* Febrer 2011 / Febrero 2011:

- S’adjunten alguns dels projectes amb els que actualment s’està treballant. Es para una especial atenció a l’eficiència energètica de les edificacions i a l’estalvi econòmic de la seva construcció.

- Se adjuntan algunos de los proyectos con los que actualmente se está trabajando. Se presta una especial atención a la eficiencia energética de las edificaciones y al ahorro económico de su construcción.


Projecte d'un conjunt de 2 habitatges aparellats. Roda de Ter (Barcelona):

Proyecto de un conjunto de 2 viviendas pareadas. Roda de Ter (Barcelona):

Projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat. Tona (Barcelona):

Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada. Tona (Barcelona):


Projecte d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Olost (Barcelona).

Proyecto de una vivienda unifamiliar entre medianeras. Olost (Barcelona).
Projecte d'habitatge unifamiliar aïllat. Espinelves (Girona):

Proyecto de vivienda unifamiliar aislada. Espinelves (Girona):

Projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat. Gurb (Barcelona):

Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada. Gurb (Barcelona):

Top