EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
Tona 1
Seva
Taradell 1
Vic 1
Cantonigròs
Vic 2
Tona 2
Gurb
Palamós
Tona 3
Muntanyola
Vic 3
St.Julià Vilatorta 1
St.Julià de Vilatorta 2
Espinelves
Taradell 2
Rehabilitació Olost
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 259,46 m2
Data projecte: 2010. Finalitzat al 2012.
Localitat: Olost (Barcelona)
Estat: Construït.
Descripció projecte: El projecte s’enfronta a la situació d’haver d’ampliar el programa, mitjançant una nova planta, d’un habitatge existent amb mal estat però d’un cert valor patrimonial. A més, l’edificació existent també necessita un reforç estructural integral i una nova distribució interior.

El projecte busca mantenir els elements més identitaris de la construcció històrica, especialment la façana, i que el nou volum edificat no li resti protagonisme. Aquest és el motiu principal pel qual es pren la decisió de retirar del primer pla de façana la planta segona afegida (destinada a un gran estudi absolutament diàfan) i construir una terrassa exterior que el separi del perímetre de la construcció. Un lleuger canvi de color de façana també denota la diferència conceptual existent VS nou.

La distribució interior es modifica totalment. El projecte es desenvolupa entorn un gran buidat central il·luminat zenitalment, que acull l’escala d’accés a l’estudi i l’entrada a l’habitatge, i que serveix de gran pou de llum al punt aparentment més fosc de l’habitatge. Aquest espai es converteix en una nova façana interior, ric en vistes diagonals, on l’estudi també s’hi obra per aconseguir una millor il.luminació. Aquest espai central, conjuntament amb els porxos i terrasses que disposa l’habitatge un cop rehabilitat, comporten que interiorment els espais gaudeixin d’una interessant il.luminació natural, aspecte que difícilment s’espera quan s’accedeix per primer cop a l’edifici.

Unes finestres en coberta introdueixen la imatge del campanar de la població dins l’estudi, un clar gest de complicitat que ens serveix per maclar l’edificació amb l’entorn.

_ESP

Superficie construida: 259,46 m2
Fecha proyecto: 2010. Finalizado en 2012.
Localidad: Olost (Barcelona)
Estado: Construido.
Descripción proyecto: El proyecto se enfrenta a la situación de tener que ampliar el programa, mediante una nueva planta, de una vivienda existente en mal estado pero de un cierto valor patrimonial. Además, la edificación existente también necesita un refuerzo estructural integral y una nueva distribución interior.

El proyecto busca mantener los elementos más identitarios de la construcción histórica, especialmente la fachada, y que el nuevo volumen edificado no le reste protagonismo. Este es el motivo principal por el que se toma la decisión de retirar del primer plano de fachada la planta segunda añadida (destinada a un gran estudio absolutamente diáfano) y construir una terraza exterior que la separe del perímetro de la construcción. Un ligero cambio de color de fachada también denota la diferencia conceptual existente VS nuevo.

La distribución interior se modifica totalmente. El proyecto se desarrolla entorno un gran vacío central iluminado cenitalmente, que acoge la escalera de acceso al estudio y la entrada a la vivienda, y que sirve de gran pozo de luz en el punto aparentemente más oscuro del vivienda. Este espacio se convierte en una nueva fachada interior, rico en vistas diagonales, donde el estudio también se abre para conseguir una mejor iluminación. Este espacio central, conjuntamente con los porches y terrazas que dispone la vivienda una vez rehabilitada, llevan a que interiormente los espacios disfruten de una interesante iluminación natural, aspecto que difícilmente se espera cuando se accede por primera vez al edificio.

Unas ventanas de cubierta introducen la imagen del campanario de la población dentro del estudio, un claro guiño que nos sirve como macla entre la edificación y su entorno

Top