EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
* Docència universitària / Docencia universitaria:

- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a les escoles tècniques superiors que es detallen: 

- Universitat Politècnica de Catalunya(UPC), en las escuelas técnicas superiores que se detallan:


- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
(ETSAB). - Departament d'Estructures Arquitectòniques.

- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(ETSAB) – Departamento de estructuras arquitectónicas.

- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
(ETSAV).-Departament d'Estructures Arquitectòniques.

- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) –               Departamento de estructuras arquitectónicas.

* Docència en màsters universitaris / Docencia en másters universitarios


- Fundació UPC. Tech Talent Center, Barcelona.
Màster en Enginyeria Estructural a l'Arquitectura.

-Fundación UPC. Tech Talent Center, Barcelona.
Máster en Ingeniería Estructural en la Arquitectura.

* Cursos, conferències, congressos i ponències / Cursos, conferencias, congresos y ponencias:


- Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM).
Invitats com a professors en els seus cursos de formació.

- Associació Catalana de municipis i Comarques (ACM)
Invitados como profesores en sus cursos de formación.- International Conference Structures and Architecture 2013 (ICSA 2013)- Guimaraes (Portugal). Jaume Alentorn i Puigcerver és ponent al congrés internacional d'arquitectura i estructures presentant el treball  "Numerical analysis of sliding rigid beam-column joints made from encased tubes for high-rise structures". Autors: Albert Albareda Valls, Jaume Alentorn Puigcerver i Jordi Maristany Carreras.

- International Conference Structures and Architecture 2013 (ICSA 2013) - Guimaraes (Portugal). Jaume Alentorn Puigcerver es ponente en el congreso internacional de arquitectura y estructuras presentando el trabajo "Numerical analysis of sliding rigid beam-column joints made from encased tubes for high-rise structures". Autores: Albert Albareda Valls, Jaume Alentorn Puigcerver y Jordi Maristany Carreras.

* Exposicions / Exposiciones:- Fira Ecoviure (Recinte firal de Manresa). Es participa a l'exposició de projectes, construccions i instal.lacions sostenibles amb la proposta de la casa REEI.

- Feria Ecoviure (Recinto ferial de Manresa) - Se participa en la exposición de proyectos, construcciones e instalaciones sostenibles con la propuesta de la casa REEI.

* Publicació en revistes científiques / Publicación en revistas científicas:- Informes de la Construcción (ISSN: 0020-0883) -                              Article "Elogio de una nueva sección a propósito de la optimización del tubo". Publicat al Volum 65 nº529 (any 2013). Autors: Albert Albareda Valls, Jaume Alentorn Puigcerver i Jordi Maristany Carreras.

-Informes de la construcción (ISSN: 0020-0883) -                            Artículo "Elogio de una nueva sección a propósito de la optimización del tubo". Publicado al Volumen 65 nº529 (año 2013). Autores: Albert Albareda Valls, Jaume Alentorn Puigcerver y Jordi Maristany Carreras.

* Mitjans de comunicació / Medios de comunicación:
- Col.laboració com a responsable de la secció d'arquitectura a Ràdio Vic (90.3 FM).

- Colaboración como responsables de la sección de arquitectura en Radio Vic (90.3 FM).- Blog Consumo Responsable. Col.laboració com a articulistes especialistes en arquitectura responsable, eficiència energètica i construcció sostenible.

- Blog Consumo Responsable. Colaboración como articulistas especialistas en arquitectura responsable, eficiencia energética y construcción sostenible.
- Responsable de la secció d'arquitectura de la ràdio per internet lasensaciofm.com.

- Responsable de la sección de arquitectura de la ràdio por internet lasensaciofm.com.
- Publicació d'articles d'arquitectura pel públic en general al portal d'actualitat La Sensació.

- Publicación de artículos de arquitectura y urbanismo para el público en general al portal de actualidad La Sensació.


Top