EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

aa, en la seva voluntat d’oferir un servei adaptable a les necessitats específiques de cada client, permet escollir des d’un servei absolutament global de tot el procés constructiu fins a una actuació puntual en un dels nostres camps d’actuació. Tot seguit es detalla la relació de serveis que podem oferir.

Projectes d’edificació de nova planta:

Avantprojectes
Projectes bàsics
Projectes d’execució
Concursos d’arquitectura

Tipologies:          - Edificació d’àmbit públic – equipaments
                        - Residències, albergs, hotels.
                        - Residencial:    - habitatges unifamiliars
                                              - habitatges en filera
                                              - habitatges plurifamiliars
                        - Oficines
                        - Edificació comercial i terciària
                        - Aparcaments
                        - Edificació industrial


Rehabilitació i reforma:

Projectes de rehabilitació i reforma
Reforços estructurals
Projectes de canvis d’ús.                                                          Projectes d'instal·lació d'ascensors - supressió de barreres arquitectòniques.
Aixecaments d’edificacions existents
Projectes d’enderroc
ITE – Inspecció tècnica d’edificis
Interpretació d’assajos i proves de càrrega.

Urbanisme:

Assessorament urbanístic
Planificació urbanística
Plans d’ordenació
Plans Parcials
Plans Especials de Reforma interior (PERI)
Projectes de parcel.lació
Projectes d’urbanització
Projectes de legalització
Projectes d’espais urbans: places i carrers
Concursos d’urbanismeDisseny i càlcul d’estructures:

Estructures de formigó armat – pretensat
Estructures metàl.liques
Estructures mixtes
Estructures de fusta
Fonamentació superficial
Fonamentació profunda
Elements de contenció
Estructures singulars

Disseny d’interiors:

Projectes d’interiorisme
Locals comercials
Disseny de mobiliari

Certificats i serveis tècnics per comunitats i propietaris:

Certificacions
Informes
Dictàmens
Peritatges
Cèdules de segona ocupació
Diagnosi de construccions
ITE - Inspecció tècnica d'edificis
Certificats d'eficiència energètica

Direccions d’obra:

Seguiment i control d’obra. Direcció.
Certificacions d’obra
Documentació “As Built”

Gestió integral d'obres - Project management.

Expedients d'activitats.

Servei d’aparelladors/arquitectura tècnica:

Amidaments
Pressupostos
Control de qualitat
Seguretat i salut
Certificacions d’obra
Direccions d’execució d’obres

Servei de fotografia i imatge

Realitat virtual: imatges 3D, renders, fotomuntatges, perspectives
“Books”
Imatges publicitàries, logotips

Disseny i creació de pàgines web

_ESP

aa, en su voluntad de ofrecer un servicio adaptable a las necesidades específicas de cada cliente, permite elegir desde un servicio absolutamente global de todo el proceso constructivo hasta una actuación puntual en uno de nuestros campos de actuación. A continuación se detalla la relación de servicios que podemos ofrecer.

Proyectos de edificación de nueva planta:

Anteproyectos
Proyectos básicos
Proyectos de ejecución
Concursos de arquitectura

Tipologías:       -Edificación de ámbito público - equipamientos
                         - Residencias, albergues, hoteles.
                         - Residencial: - viviendas unifamiliares
                                                - viviendas en hilera
                                                - viviendas plurifamiliares
                         - Oficinas
                         - Edificación comercial y terciaria
                         - Aparcamientos
                         - Edificación industrialRehabilitación y reforma:

Proyectos de rehabilitación y reforma
Refuerzos estructurales
Proyectos de cambios de uso
Levantamientos de edificaciones existentes
Proyectos de derribo
ITE - Inspección técnica de edificios
Interpretación de ensayos y pruebas de carga.

Urbanismo:

Asesoramiento urbanístico
Planificación urbanística
Planes de ordenación
Planes Parciales
Planes Especiales de Reforma Interior (PERI)
Proyectos de parcelación
Proyectos de urbanización
Proyectos de legalización
Proyectos de espacios urbanos: plazas y calles
Concursos de urbanismo

Diseño y cálculo de estructuras:

Estructuras de hormigón armado - pretensado
Estructuras metálicas
Estructuras mixtas
Estructuras de madera
Cimentación superficial
Cimentación profunda
Elementos de contención
Estructuras singulares

Diseño de interiores:

Proyectos de interiorismo
Locales comerciales
Diseño de mobiliarioCertificados y servicios técnicos para comunidades y propietarios:

Certificados
Informes
Dictámenes
Peritajes
Cédulas de segunda ocupación
Diagnóstico de construcciones
ITE - Inspección técnica de edificios
Certificados de eficiencia energética


Direcciones de obra:

Seguimiento y control de obra. Dirección.
Certificaciones de obra
Documentación "As Built"

Gestión integral de obras – Project management.

Expedientes de actividades.

Servicio de aparejadores / arquitectura técnica:

Mediciones
Presupuestos
Control de calidad
Seguridad y salud
Certificaciones de obra
Direcciones de ejecución de obras

Servicio de fotografía e imagen

Realidad virtual: imágenes 3D, renders, fotomontajes, perspectivas
"Books"
Imágenes publicitarias, logotipos

Diseño y creación de páginas web

Top