EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Superfície construïda: 8041,88 m2
Data concurs: 2008
Localitat: Amposta (Tarragona)
Estat: Concurs
Descripció projecte:                                                                         - El projecte aprofita l'ocasió de construir dos equipaments per generar ciutat en una zona mancada de referències urbanes.
- Posició dels volums edificats de manera que les seves façanes principals conformin una gran plaça pública oberta al Passeig del Canal Marítim. Pretensió que esdevingui la porta d'accés al centre d'Amposta.
- Es divideix els programes dels dos equipaments en dues unitats funcionals que, a la fi, acaba determinant l'estètica del conjunt: un gran volum, de presència compacta, opaca i pesada i un altre obert a les vistes i d'imatge lleugera i delicada.
- Estalvi energètic i construcció sostenible com a eixos principals del projecte: estudi de la orientació òptima dels edificis, criteris de ventilació natural, bona il.luminació natural, façanes vegetals, cobertes ecològiques, energia fotovoltaica.

_ESP

Superficie construida: 8.041,88 m2
Fecha concurso: 2008
Localidad: Amposta (Tarragona)
Estado: Concurso
Descripción proyecto:
- El proyecto aprovecha la ocasión de construir dos equipamientos para generar ciudad en una zona carente de referencias urbanas.
- Posición de los volúmenes edificados de manera que sus fachadas principales conformen una gran plaza pública abierta al Paseo del Canal Marítimo. Pretensión que se convierta en la puerta de acceso al centro de Amposta.
- Se divide a los programas de los dos equipamientos en dos unidades funcionales que, finalmente, acaban determinando la estética del conjunto: un gran volumen, de presencia compacta, opaca y pesada y otro abierto a las vistas y de imagen ligera y delicada.
- Ahorro energético y construcción sostenible como ejes principales del proyecto: estudio de la orientación óptima de los edificios, criterios de ventilación natural, buena iluminación natural, fachadas vegetales, cubiertas ecológicas, energía fotovoltaica.

Top