EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
Alberg de Núria
Alberg La Molina
Hotel - Residència
Complex d'oci
Farmàcia i ortopèdia
Centre mèdic
Pàdel
Pavelló i edifici docent
Edifici de serveis
Centres comercials
Estructura emblemàtica
Centre cívic
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 _CAT

Superfície construïda: 11.553,10 m2
Data projecte: 1990
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Estat: Projecte bàsic i d’execució realitzat. Obra no construïda.
Descripció projecte:
- Gran edifici de serveis. Edifici contenidor amb màxima flexibilitat.
- Gràcies al seu desenvolupament de façana, de més de 100 metres de longitud, s’ofereix una imatge serena gràcies a un ritme seriat d’obertures que es va alterant a mesura s’atansa a la cantonada i a la gran cornisa de formigó vist. Llenguatge de contundents volums.
- Singularitat en la cantonada, resolta amb un joc de corba i contracorba. Acull l’accés al recinte.

_ESP

Superficie construida: 11.553,10 m2
Fecha proyecto: 1990
Localidad: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Estado: Proyecto básico y de ejecución realizado. Obra no construida.
Descripción proyecto:
- Gran edificio de servicios. Edificio contenedor dotado de máxima flexibilidad.
- Gracias a su desarrollo de fachada, de más de 100 metros de longitud, ofrece una imagen serena gracias a un ritmo seriado de aperturas que se va alterando a medida se acerca a la esquina ya la gran cornisa de hormigón visto. Lenguaje de contundentes volúmenes.
- Singularidad en la esquina, resuelta con un juego de curvas y contracurvas. Acoge el acceso al recinto.

Top