EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
CV JAF
CV JAP
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 
_CAT

Jaume Alentorn i Puigcerver (Barcelona, 1983)
Soci d’ alentornialentornarquitectesslp


VIDA ACADÈMICA:
 
Ja des dels seus inicis va despertar un especial interès la seva ràpida evolució acadèmica, primer, i professional posteriorment.
Amb tan sols 18 anys la Universitat de Girona el guardona pel seu treball de recerca titulat “Estudi dels poliedres regulars en espais euclidians de dimensió arbitrària”, un estudi matemàtic sobre l’extrapolació dels poliedres en dimensions superiors a la tercera. Especialment el treball es centra en la quarta, definint exactament les característiques geomètriques de cada un d’ells i demostrant la impossibilitat de l’existència d’un nombre diferent d’ “hiperpoliedres” dels que es detallen en l’estudi.

Entra com a estudiant a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i supera la fase selectiva en tan sols un any.
En el marc de la carrera té el privilegi d’aprendre de professors de talla nacional i internacional tals com Elies Torres, Esteban Terrades, Francesc Rius, Ramon Sanàbria, Agustí Obiol, Manuel Ruisánchez, Ignacio Paricio, Josep Lluís Fumadó, Lluís Moya, Jordi Garcés, Josep Maria Gil, Carme Ribas, Enric Steegman, Moisés Gallego, Sebastià Jornet, Eva Prats i molts d’altres.
Durant els seus estudis d’arquitectura els seus projectes són seleccionats en dues ocasions per formar part d’exposicions públiques als ajuntaments de Sant Andreu de la Barca i de Viladecans respectivament, així com per ser publicats en edicions escrites.

Acaba la carrera d’arquitectura amb tan sols 23 anys, essent el primer de la seva promoció en graduar-se. Jaume Alentorn i Puigcerver, enlloc de cursar els 375 crèdits obligatoris de la carrera en supera 381, obtenint, a més, el diploma de la Universitat Politècnica de Catalunya en l’especialització d’Estructures en l’Edificació.

Entre el setembre de 2007 i juliol de 2009 cursa el Màster Oficial en Tecnologia, línia d’especialitat de Disseny i Anàlisi d’Estructures Arquitectòniques, de 120 crèdits europeus ECT.
Aquest aprenentatge li aporta un domini considerable en el disseny estructural així com una solvència tècnica i professional complementària gràcies a un professorat integrat per part dels millors especialistes del país en disseny i càlcul d’estructures arquitectòniques, com Robert Brufau, Agustí Obiol, Lluís Moya i David Garcia entre d’altres.
El seu treball final de màster, relacionant aspectes propis de l’estructura del cos humà amb la dels edificis desperta un especial interès tan en el sector arquitectònic com en el mèdic. El treball es titula “Aparells de recolzament. El disc intervertebral i els aparells de recolzament en estructures d’edificació”.

Jaume Alentorn i Puigcerver aconsegueix el Doctorat en Arquitectura gràcies a la seva tesi doctoral titulada: “Estudi de la precisió del mètode dels components per la predicció del comportament rotacional d’una base de pilar. Proposta de millora per al cas d’estudi”. La tesi, llegida el dia 4 de Març del 2016 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona rep la qualificació d’Excel·lent Cum Laude per part dels membres del tribunal (provinents de diverses universitats espanyoles).

El Novembre del 2013 l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acredita a Jaume Alentorn i Puigcerver com a certificador energètic d'edificis existents.


EXPERIÈNCIA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA:
 
El juny de 2009, Jaume Alentorn i Puigcerver guanya una plaça de professor associat al Departament d’Estructures Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya (avui Departament de Tecnologia).

Actualment està desenvolupant la seva carrera docent. Participa o ha participat en les següents assignatures troncals i optatives del grau d’arquitectura:

- ESTRUCTURES ARQUITECTÒNIQUES II- Teoria d’estructures + estructures de formigó armat (Assignatura troncal Grau en arquitectura – ETSAB).
- ESTRUCTURES ARQUITECTÒNIQUES III - Teoria d’estructures + estructures metàl·liques (Assignatura troncal Grau en arquitectura – ETSAB)
- ESTRUCTURES ARQUITECTÒNIQUES IV – Mecànica del sòl i fonamentacions (Grau en arquitectura – ETSAB)
- TALLER ARQUITECTÒNIC DE PROJECTES V (TAP V) – Assignatura de projectes especialitzada en habitatge (Assignatura troncal Grau en arquitectura – ETSAV).
- ESTRUCTURES METÀL.LIQUES I MIXTES (Assignatura optativa Grau en Arquitectura – ETSAB).

Així mateix Jaume Alentorn i Puigcerver és professor de les assignatures dels següents màsters universitaris:

- SISTEMES TECNOLÒGICS (Assignatura troncal del Màster habilitant als estudis d’arquitectura - ETSAB).
- PROJECTE EXECUTIU (Assignatura optativa del Màster habilitant als estudis d’arquitectura - ETSAB).
- MECÀNICA DEL SÒL (Màster MBarch – ETSAB).
- PROJECTES D'ESTRUCTURA III (Assignatura troncal del Màster Oficial en Tecnologia – ETSAV). 

Jaume Alentorn i Puigcerver també és professor de les assignatures següents dels màsters privats:

- MÈTODES NUMÈRICS (Màster Enginyeria Estructural a l’Arquitectura – Fundació UPC (Desenvolupat al Talent Tech Centre).
- ANÀLISI ESTRUCTURAL I (Màster Enginyeria Estructural a l’Arquitectura – Fundació UPC (Desenvolupat al Talent Tech Centre).

Actualment és coordinador de l’Assignatura Anàlisi Estructural I del Màster Enginyeria Estructural a l’Arquitectura organitzat per la Fundació UPC i desenvolupat al Talent Tech Centre de Barcelona.


INVESTIGACIÓ / CURSOS / PUBLICACIONS / CONGRESSOS / MITJANS DE COMUNICACIÓ:


Jaume Alentorn i Puigcerver, gràcies a la mescla de la seva experiència professional i docent, ha estat invitat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per desenvolupar i impartir el curs "Disseny i comprovació d'estructures d'acer laminat d'acord als dictats del DB SE-A". El curs estava dirigit als tècnics municipals (arquitectes, enginyers i aparelladors) dels diversos municipis de Catalunya i ha estat impartit a la seu barcelonina de l'Associació durant els mesos de Maig i Juny del 2011.

Degut a la voluntat de difusió del coneixement arquitectònic, Jaume Alentorn i Puigcerver realitza una intensa tasca de recerca i difusió, tan a nivell bàsic com d’alta especialització. Publica regularment articles de divulgació, així com també articles científics en revistes indexades i participa en congressos i conferències internacionals d’arquitectura i d’estructures arquitectòniques.

Des de setembre de 2009 i fins al gener de 2011, Jaume Alentorn i Puigcerver va ser col·laborador de Ràdio Vic desenvolupant quinzenalment una secció d’arquitectura. A través d'aquesta col.laboració s'intentava acostar l’arquitectura al gran públic i tractar-ne els aspectes que més afecten al dia a dia de les persones.
 

VIDA PROFESSIONAL:

En el camp professional, malgrat la seva joventut, Jaume Alentorn i Puigcerver ha dissenyat una gran diversitat de projectes, tant d’equipaments com residencials. També té una gran experiència en el món de la rehabilitació d’edificis, l'adaptació d'aquests a les noves normatives i en la diagnosi d’estructures malmeses. També ha redactat documents d’àmbit més tècnic, tals com dictàmens, infomes, valoracions així com també ha estudiat l’eficiència energètica de diversos edificis ajudant a que aquests aconsegueixin importants estalvis en aquest sentit. Així mateix també ha participat en diversos concursos d’arquitectura pel disseny d’edificis públics a nivell nacional i internacional ajudant, aquest fet, a tenir sempre un esperit crític i de superació en tots els àmbits professionals.  


_ESP

Jaume Alentorn Puigcerver (Barcelona, 1983)
Socio de alentornialentornarquitectesslp


VIDA ACADÉMICA:
 

Ya desde sus inicios despertó un especial interés su rápida evolución académica, primero, y profesional posteriormente.
Con sólo 18 años la Universidad de Girona lo guardona por su trabajo de investigación titulado “Estudio de los poliedros regulares en espacios euclidianos de dimensión arbitraria”, un estudio matemático sobre la extrapolación de los poliedros en dimensiones superiores a la tercera. Especialmente el trabajo se centra en la cuarta, definiendo exactamente las características geométricas de cada uno de ellos y demostrando la imposibilidad de la existencia de un número distinto de “hiperpoliedros” de los que se detallan en el estudio.

Entra como a estudiante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Catalunya, y supera la fase selectiva en sólo un año.
En el marco de la carrera tiene el privilegio de aprender de profesores de talla nacional e internacional como Elías Torres, Esteban Terrades, Francesc Rius, Ramon Sanàbria, Agustí Obiol, Manuel Ruisánchez, Ignacio Paricio, Josep Lluís Fumadó, Lluís Moya, Jordi Garcés, Josep Maria Gil, Carme Ribas, Enric Steegman, Moisés Gallego, Sebastià Jornet, Eva Prats y muchos otros.
Durante sus estudios de arquitectura sus proyectos son seleccionados en dos ocasiones para formar parte de exposiciones públicas en los ayuntamientos de Sant Andreu de la Barca y de Viladecans respectivamente, así como para ser publicados en ediciones escritas.

Acaba la carrera de arquitectura con sólo 23 años, siendo el primero de su promoción en graduarse. Jaume Alentorn Puigcerver, en vez de cursar los 375 créditos obligatorios de la carrera supera 381, obteniendo, además, el diploma de la Universidad Politécnica de Catalunya de especialitzación en Estructuras en la Edificación.

Entre el septiembre de 2007 y julio de 2009 cursa el Máster Oficial en Tecnología, línea de especialidad de Diseño y Análisis de Estructuras Arquitectónicas, de 120 créditos europeos ECT.
Este aprendizaje le aporta un dominio considerable en el diseño estructural así como una solvencia técnica y profesional complementaria gracias a un profesorado integrado por parte de los mejores especialistas del país en diseño y cálculo de estructuras arquitectónicas, como Robert Brufau, Agustí Obiol, Lluís Moya y David Garcia entre otros.
Su trabajo final de máster, relacionando aspectos propios de la estructura del cuerpo humano con la de los edificios despierta un especial interés tanto en el sector arquitectónico como en el médico. Su trabajo se titula “Aparatos de apoyo. El disco intervertebral y los aparatos de apoyo en estructuras de edificación”.

Jaume Alentorn Puigcerver consigue el Doctorado en Arquitectura gracias a su tesis doctoral titulada: “Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuesta de mejora para el caso de estudio”. La tesis, leída el día 4 de Marzo del 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona recibe la cualificación de Excelente Cum Laude por parte de los miembros del tribunal (provenientes de diversas universidades españolas). En Noviembre de 2013 la Escuela Sert del Colegio de Arquitectos de Catalunya acredita a Jaume Alentorn Puigcerver como certificador energético de edificios existentes.


EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA:
 
En junio de 2009, Jaume Alentorn Puigcerver gana una plaza de profesor asociado al Departamento de Estructuras Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Catalunya (hoy Departamento de Tecnología).

Actualmente está desarrollando su carrera docente. Participa o ha participado en les siguientes asignaturas troncales y optativas del grado en arquitectura:

- ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS II- Teoría de estructuras + estructuras de hormigón armado (Asignatura troncal Grado en arquitectura – ETSAB).
- ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS III - Teoría de estructures + estructuras metálicas (Asignatura troncal Grado en arquitectura – ETSAB)
- ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS IV – Mecánica del suelo y cimentaciones (Grado en arquitectura – ETSAB)
- TALLER ARQUITECTÓNICO DE PROYECTOS V (TAP V) – Asignatura de proyectos especializada en vivienda (Asignatura troncal Grado en arquitectura – ETSAV).
- ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MIXTAS (Asignatura optativa Grado en Arquitectura – ETSAB).

Jaume Alentorn Puigcerver también es profesor de les asignaturas de los siguientes másteres universitarios:

- SISTEMAS TECNOLÓGICOS (Asignatura troncal del Máster habilitante a los estudios de arquitectura - ETSAB).
- PROYECTO EJECUTIVO (Asignatura optativa del Máster habilitante a los estudios de arquitectura - ETSAB).
- MECÁNICA DEL SUELO (Máster MBarch – ETSAB).
- PROYECTOS DE ESTRUCTURA III (Asignatura troncal del Máster Oficial en Tecnología – ETSAV). 

Asimismo también es profesor de les asignaturas siguientes de los másteres privados:

- MÉTODOS NUMÉRICOS (Máster Ingeniería Estructural en la Arquitectura – Fundación UPC (Desarrollado en el Talent Tech Centre de Barcelona).
- ANÁLISIS ESTRUCTURAL I (Máster Ingeniería Estructural en la Arquitectura – Fundación UPC (Desarrollado en el Talent Tech Centre de Barcelona).

Actualmente es coordinador de la asignatura Análisis Estructural I del Máster Ingeniería Estructural en la Arquitectura organizado por la Fundación UPC y desarrollado en el Talent Tech Centre de Barcelona.


INVESTIGACIÓN / CURSOS / PUBLICACIONES / CONGRESOS / MEDIOS DE COMUNICACIÓN:


Jaume Alentorn Puigcerver, gracias a la mezcla de su experiencia profesional y docente, ha sido invitado por la Asociación Catalana de Municipios i Comarcas (ACM) para desarrollar e impartir el curso "Diseño y comprobación de estructuras de acero laminado de acuerdo con los dictados del CTE DB SE-A". El curso estaba dirigido a los técnicos municipales (arquitectos, ingenieros y aparejadores) de los diversos municipios de Cataluña i ha sido impartido en la sede barcelonesa de la Asociación durante los meses de Mayo y Junio del 2011.

Debido a la voluntad de difusión del conocimiento arquitectónico, Jaume Alentorn Puigcerver realiza una intensa labor de investigación y difusión, tanto a nivel básico como de alta especialización. Publica regularmente artículos de divulgación, así como también artículos científicos en revistas indexadas y participa en congresos y conferencias internacionales de arquitectura y de estructuras arquitectónicas.

Desde septiembre de 2009 hasta enero de 2011, Jaume Alentorn Puigcerver fue colaborador de Radio Vic desarrollando quincenalmente una sección de arquitectura. A través de esta colaboración se intentaba acercar la arquitectura al gran público y tratar los aspectos que más afectan al día a día de las personas.
 

VIDA PROFESIONAL:

En el campo profesional, a pesar de su juventud, Jaume Alentorn Puigcerver ha diseñado una gran diversidad de proyectos, tanto de equipamientos como residenciales. También tiene una gran experiencia en el mundo de la rehabilitación de edificios, su adaptación a les nuevas normativas y en la diagnosis de estructuras dañadas. También ha redactado documentos de ámbito más técnico, tales como dictámenes, informes, valoraciones así como también ha estudiado la eficiencia energética de diversos edificios ayudando a que estos consigan importantes ahorros en este sentido. Asimismo también ha participado en diversos concursos de arquitectura para el diseño de edificios públicos a nivel nacional e internacional aydando, este hecho, a tener siempre un espíritu crítico y de superación en todos los ámbitos profesionales.  

Top