EMPRESA
****NOVETATS****
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
RELACIÓ DE SERVEIS
EQUIPAMENTS
MASIES-TURIS. RURAL
RES. PLURIFAMILIAR
RES. EN FILERA
RES. UNIFAMILIAR
INDUSTRIAL
URBANISME
COL.LABORACIONS
PUBLICACIONS / R+D+I
LINKS D'INTERÈS
CONTACTE
CONSULTES
ADVERTIMENT LEGAL
 


_CAT

aa té la ferma creença que l’arquitectura és una forma de vida, d’observar i d’intentar entendre el que hi ha més enllà del que sembla evident. La seva pràctica requereix, necessàriament, d’una dosi molt important d’il·lusió en el treball diari. Prendre cada projecte com una nova possibilitat de fer quelcom que millori les solucions anteriorment donades i que faci que els estàndards de qualitat, disseny, racionalitat i funcionalitat vagin dia a dia evolucionant és la nostra raó de ser. Un agut esperit d’autocrítica i de superació fa que, independentment del marc normatiu vigent en cada moment, es tingui una mentalitat altament inconformista.

Des d’aquesta immersió en l’arquitectura, inherent a qualsevol passió, aa intenta portar a terme els projectes des d’una visió global i de màxima professionalitat. El projecte és entès en tota la seva complexitat, abordant des de les seves etapes inicials no només la geometria, la funcionalitat del programa o la formalització estètica, sinó també les condicions tècniques que posteriorment, en fases més avançades del projecte, seran clau. Es considera primordial no defugir inicialment aquesta concepció global de la idea arquitectònica en tota la seva complexitat, riquesa formal i tècnica.

Actualment, el complex marc normatiu existent i les necessitats creixents lògiques del segle XXI obliguen a projectes i direccions d’obra amb tècnics de professionalitat contrastada i coneixements contínuament actualitzats.

aa posa, depenent de la complexitat i les condicions específiques de cada projecte, els millors professionals per tal d’aconseguir la satisfacció plena dels clients que, conseqüentment, és també la nostra.


_ESP

aa tiene la firme creencia que la arquitectura es una forma de vida, de observar y de intentar entender lo que hay más allá de lo que parece evidente. Su práctica requiere, necesariamente, de una dosis muy importante de ilusión en el trabajo diario. Tomar cada proyecto como una nueva posibilidad de hacer algo que mejore las soluciones anteriormente dadas y que haga que los estándares de calidad, diseño, racionalidad y funcionalidad vayan día a día evolucionando es nuestra razón de ser. Un agudo espíritu de autocrítica y de superación hace que, independientemente del marco normativo vigente en cada momento, se tenga una mentalidad altamente inconformista.

Desde esta inmersión en la arquitectura, inherente a cualquier pasión, aa intenta llevar a cabo los proyectos desde una visión global y de máxima profesionalidad. El proyecto es entendido en toda su complejidad abordando desde sus etapas iniciales no sólo la geometría, la funcionalidad del programa o la formalización estética, sino también las condiciones técnicas que posteriormente, en fases más avanzadas del proyecto, serán clave. Se considera primordial no rehuir inicialmente esta concepción global de la idea arquitectónica en toda su complejidad, riqueza formal y técnica.

Actualmente, el complejo marco normativo existente y las necesidades crecientes lógicas del siglo XXI obligan a proyectos y direcciones de obra
con técnicos de profesionalidad contrastada y conocimientos continuamente actualizados.

 
aa pone, dependiendo de la complejidad y las condiciones específicas de cada proyecto, los mejores profesionales para conseguir la satisfacción plena de los clientes que, consecuentemente, es también la nuestra.


Top